விலை வித்தியாச அட்டவணை

தயாரிப்பு ECN கணக்கு பிரீமிய லிவரேஜ் கணக்கு இஸ்லாமிய கணக்கு
*மார்க்கெட் நிலவரம், மார்க்கெட்டின் நிலையற்ற தன்மை, விற்பனைக்கு கிடைக்கக்கூடிய இருப்பு மற்றும் இதர காரணிகளால் இடைவெளி மாறுப்படும்.
Frequently asked questions
What is spreads? What spreads do you offer?
Why are spreads floating?
What products can be traded?
What are your trading session times?
Choose an account that suits your trading style
lets you decide the pricing and execution that works for you.
OPEN AN ACCOUNT