Tách biệt tiền của khách hàng

Tiền của khách hàng TOP1 được tách biệt hoàn toàn khỏi vốn của công ty và được lưu trữ trong các tài khoản ngân hàng khác nhau. Công ty của chúng tôi chỉ có thể chuyển tiền cho các mục đích giao dịch với sự ủy quyền của khách hàng và không ai hoặc tổ chức nào có thể rút tiền từ tài khoản giao dịch của khách hàng. Chúng tôi cũng chỉ định một công ty tư vấn kiểm toán quốc tế thực hiện kiểm toán độc lập và nghiêm túc tuân thủ các quy định về "Sử dụng vốn của khách hàng" và "Mức độ đủ vốn".

An ninh tài chính

TOP1 chỉ định các ngân hàng quốc tế hàng đầu làm ngân hàng ủy thác vốn của khách hàng. Các khoản tiền mà TOP1 nhận được sẽ được gửi vào tài khoản ủy thác vốn độc lập của khách hàng tại ngân hàng vào ngày nhận hoặc ngày làm việc tiếp theo, và một loạt các biện pháp kiểm soát nội bộ sẽ được thiết lập để duy trì an toàn của các khoản tiền này.

Các khoản tiền gửi và rút của khách hàng cần được phê duyệt ở các cấp độ khác nhau tùy theo giá trị khoản tiền yêu cầu.

Tỷ lệ 1:1 được duy trì giữa dòng tiền của công ty với vốn của khách hàng.

Các khoản tiền thanh toán giao dịch của khách hàng được gửi riêng và được đối chiếu hàng ngày.