Lệnh Ngân hàng Đầu tư

Lệnh ngân hàng đầu tư cung cấp cho nhà đầu tư thông tin cập nhật liên tục suốt 24 giờ theo thời gian thực về các vị trí Cặp chính và Cặp chéo từ các ngân hàng đầu tư hàng đầu thế giới, bao gồm Citibank, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley và Goldman Sachs. Nhà đầu tư có thể điều chỉnh hành vi giao dịch của mình bằng cách nghiên cứu logic giao dịch cơ bản, lịch sử giao dịch và chiến lược của các ngân hàng đầu tư. Vui lòng tham khảo báo cáo ngân hàng đầu tư, giá dừng lỗ và giá mục tiêu để dự báo xu hướng giá. Đồng thời, quan sát các mức lỗ thả nổi theo thời gian thực của các ngân hàng đầu tư và điều chỉnh các vị thế đã thiết lập kịp thời.

Cập Nhật Mới Nhất
Ngân Hàng Đầu Tư Hàng Đầu
Cặp Tiền Tệ Chính/ Cặp Tiền Tệ Chéo Phụ
Trạng Thái Chiến Lược:
Giá Mở
Giá Mục Tiêu
Giá Dừng Lỗ
Lãi & Lỗ Thả Nổi
    Nguồn: Jin10.com